Protecția datelor

Privacy Policy

 Vă mulțumim pentru alocarea unei scurte perioade de timp pentru parcurgerea aceastei secțiuni a site-ului nostru web. Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru Enesco Services S.R.L. Pentru o protecție sportită, vă punem la dispoziție aceste note în care veți regăsi indicații privind tipul de informații colectate online și posibilitățile pe care le aveți la dispoziție de a interveni în colectarea și utilizarea acestor informații pe site.

ENESCO SERVICES S.R.L., în calitate de operator de date cu carcter personal (în continuare, „Operatorul de date”), în conformitate cu dispozițiile art. 4 pct. 7 și dispozițiile art. 24 din Regulamentul UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare, „Regulamentul UE”), vă informează că este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal și că le va prelucra în scopurile și în modalitățile indicate mai jos.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal.

– Scopuri precontractuale și contractuale.

– Furnizarea unei propuneri precontractuale pentru contractele de prestări servicii;

– Obligațiile ce decurg din încheierea contractelor de prestări servicii;

– Comunicări privind actualizări ale serviciilor, expedierea de notificări, chestionar de evaluare a satisfacției clienților, note informative sau livrabile legate de contractele de prestări servicii.

– Scopuri de îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege, de regulamente sau de normele UE.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege, de regulament sau de legislația UE și în scopuri civile, contabile și fiscale, de muncă și de securitate socială.

Datele care vor fi prelucrate în scopurile menționate mai sus pot include: date personale de contact ale personalului Clienților și Furnizorilor săi, cum ar fi numere de telefon, adrese și e-mailuri.

Comunicarea și diseminarea datelor cu caracter personal în vederea urmăririi scopurilor prelucrării.

În situațiile enunțate mai sus, Operatorul de date poate comunica datele cu caracter personal în mod extern unor terțe părți cărora le este necesară comunicarea pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din contractele încheiate, din cererile de estimări transmise și din dispozițiile legale (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la: persoane, societăți sau firme profesionale care oferă asistență, consultanță sau colaborare în domeniul tehnic, al prelucrării datelor, contabil, administrativ, juridic, fiscal și financiar.

Referitor la art. 13 alin. (1) lit. e) din Regulamentul UE, subiecții sau categoriile de subiecți care pot lua cunoștință de datele cu caracter personal ale utilizatorului în calitatea lor de operatori sau persoane însărcinate cu prelucrarea datelor sunt enumerate mai jos, pe categorii:

-Personal al operatorului de date, desemnat și autorizat pentru prelucrare;

-Terții implicați de către Operatorul de date pentru organizarea, executarea și gestionarea administrativă a serviciilor solicitate de către dumneavoastră (furnizori de servicii sau materiale, consultanți tehnici, consultanți IT, consultanți juridici, consultanți fiscali).

-Organisme publice și organisme administrative pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege;

– Temeiul juridic, consimțământul obligatoriu sau facultativ pentru urmărirea scopurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Temeiul juridic care permite legalitatea prelucrării descrise mai sus se referă la dispozițiile art. 6 alin. (1), după cum urmează :

-lit. b) „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;

-lit. c)  „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”;

-lit. f) din regulament „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil”.

În cazul în care persoana vizată nu intenționează să furnizeze datele cu caracter personal solicitate și necesare pe baza celor de mai sus, consecința ar putea fi imposibilitatea de a utiliza serviciile furnizate de ENESCO SERVICES SRL.

Perioadele de păstrare a datelor și alte informații.

Datele vor fi păstrate pentru perioadele de timp specificate mai jos, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul UE.

Datele cu caracter personal colectate vor fi păstrate atât timp cât sunt considerate utile pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Acest lucru nu aduce atingere perioadelor de păstrare de cinci sau zece ani numai pentru documentele și datele conexe de natură civilă, contabilă și fiscală, așa cum este prevăzut în legislația în vigoare. În conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul UE, vă informăm că în anumite circumstanțe, datele colectate pot fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională din cadrul Uniunii Europene pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus. Datele colectate nu fac obiectul unei prelucrări automate.

Operator de date.

Datele de identificare ale operatorului de date sunt următoarele:

ENESCO SERVICES SRL – București, Calea Plevnei nr. 139, Corp C, Parter, Sector 6 Email: office@enesco.ro

Lista actualizată a operatorilor de date și a persoanelor autorizate este disponibilă la adresa indicată.

Exercitarea drepturilor de către persoana vizată.

În conformitate cu art. 13 alin. (2) lit. (b) și (d), art. 15, art. 18, art. 19 și art. 21 din Regulamentul UE, persoana vizată este informată că:

– are dreptul de a solicita operatorului de date accesul la datele sale cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal sau de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal, precum și dreptul la portabilitatea datelor;

Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, va fi suficient să trimiteți un e-mail la adresa office@enesco.ro, explicând solicitarea.

– are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, urmând procedurile și indicațiile publicate pe site-ul oficial al Autorității la adresa https://www.dataprotection.ro/;

– orice rectificare, anulare sau restricționare a prelucrării efectuată la cererea persoanei vizate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat, va fi comunicată de ENESCO SERVICES SRL fiecăruia dintre destinatarii cărora le-au fost transmise datele cu caracter personal. Operatorul de date poate informa persoana vizată cu privire la acești destinatari, dacă persoana vizată solicită acest lucru. Exercitarea drepturilor nu este supusă niciunei constrângeri formale și este gratuit.

Actualizarea prezentului aviz.

Această politică este supusă actualizărilor ca urmare a modificărilor legislative și a modificărilor organizaționale interne ale ENESCO SERVICES SRL. Versiunea actualizată este cea disponibilă pe site-ul instituțional al ENESCO SERVICES SRL office@enesco.ro.

Prin urmare, părțile interesate sunt invitate să verifice periodic conținutul acesteia.