Întrebări Frecvente (FAQs)

Puteţi găsi mai jos răspunsul la o serie de întrebări frecvente cu privire la serviciile Enesco și programele AFM

Află mai multe consultând secțiunea de mai jos.

Cele mai frecvente întrebări

Participarea la program este condiționată de o serie de documente care se regăsesc mai jos. La înscrierea în program aceste documente se încarcă în aplicația informatică a AfM, ulterior obținându-se contractul de finanțare. După semnarea contractului de finanțare, se poate trece la următoarea etapă.
Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea a încheiat contract de participare sunt:
a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;
c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;
e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
f) în situaţia în care din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menţionată în cererea de finanţare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare, în original sau copie;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.
Pentru paralela de 45 grade, 3 kW de panouri produc aprox. 3600 kWh anual, deci o medie de 300 kWh lunar. Productia din curba de sarcina depinde de anotimp si de ciclurile zi-noapte.
Programul Casa Verde Fotovoltaice oferă posibilitatea persoanelor fizice de a instala orice putere între 3 și 27 de kW de panouri. Evident, prețul plătit de client depinde de această putere instalată.
Da, până la puterea la care permite invertorul deja instalat.
NU, nu se pot adăuga baterii (acumulatori) la proiectele cu finanțare prin AFM însă devenind prosumator surplusul de energie generată se injectează în rețea și prin compensare cantitativă poate fi folosită apoi la nevoie în decursul a 24 luni de la injectare.