Electric UP

Electric UP este un program al Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, adresat IMM-urilor și firmelor din domeniul HoReCa care doresc să instaleze generatoare de energie ce utilizează surse regenerabile.

Finanțare prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Finanțare nerambursabilă 100%

Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp pentru asigurarea consumului propriu și dezvoltarea electromobilității reale la nivel național prin creșterea numărului staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003.

Electric UP

Informații Utile

- stațiile de reîncărcare vor avea factori de protecție minim IP54;
- stațiile de reîncărcare, atât normale cât și rapide, trebuie să aibă protocol de comunicare certificat minim OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate în orice rețea prin platforme informatice specifice;
- se asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare solicitate și al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.
- În vederea aprobării solicitanților validați, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia în aplicația informatică.
- Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză.
- Comisia de analiză se constituie prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în 30 de zile de la data publicării prezentului ghid.
- Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și înaintează Președintelui comisiei lista cuprinzând proiectele acceptate spre finanțare și lista cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
- Prin decizie, Președintele comisiei, aprobă lista cuprinzând proiectele acceptate spre finanțare și lista privind proiectele propuse spre respingere.
- Deciziile Comisiei de analiză cuprinzând listele proiectelor acceptate și listele proiectelor respinse, se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul Autorităţii, www.energie.gov.ro, cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant și a numărului de ordine al depunerii.
- Autoritatea publică pe pagina proprie de internet, www.energie.gov.ro, lista proiectelor selectate cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant și a numărului de ordine al depunerii.
- Proiectele vor fi ordonate spre finanțare după Coeficientul de performanță al proiectului (CCP)
Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din domeniului HORECA, care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute in schema de minimis dintre care se enunță:

1) în cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HORECA, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările și completările ulterioare;
2) deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;
3) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
4) are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
5) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
6) se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
7) se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
8) ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
9) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică;
10) în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.

Preînscrierea în programul „Electric UP”

Compania Enesco Services evaluează gratuit eligibilitatea și șansele dvs. de a accesa finanțarea în cadrul programului „Electric Up” realizat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Înscrierea se va face telefonic în urma completării formularului de preînscriere de mai jos:

„Electric Up” – program de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA – din 4 decembrie 2020


Toate informațiile cu impact în implementarea Programului ElectricUp vor fi actualizate în timp util pe site-ul Ministerului Energiei. 

Informații tehnice privind implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare și modelul de fișă de prezentare pot fi descărcate de aici.

Perioada de înscriere în cadrul primei sesiuni a Programului ElectricUp s-a finalizat în data de 3 februarie 2021.

Descarcă aici lista înscriși Electric Up. 

Evaluarea dosarelor depuse pentru finanțare în Programul Electric Up a început pe data de 09.04.2021.

Concret Ministerul Energiei, urmează să finalizeze, în următoarele săptămâni, analiza dosarelor și să comunice solicitările de clarificare către toți participanții care nu au avut dosarele complete/conforme.

După parcurgerea acestei etape vor fi solicitate proiectele tehnice, aplicanților evaluați ca fiind eligibili, conform Ghidului de finanțare.

Ministerul Energiei va publica săptămânal,  un status actualizat al Programului aici.